Finanse ZHP

Członkowie wszystkich stowarzyszeń płacą składki na rzecz swoich organizacji. W ZHP wynoszą one 4 zł miesięcznie. Część składek zostaje w drużynie, część w hufcu, kolejna część w chorągwi, a reszta trafi a do Głównej Kwatery. Hufce, chorągwie i GK ZHP fundusze ze składek członkowskich przeznaczają przede wszystkim na kształcenie i pomoc programowo-metodyczną dla podstawowych jednostek organizacyjnych. Z tych pieniędzy GK ZHP opłaca także składki członkowskie w organizacjach międzynarodowych: Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) oraz Światowym Stowarzyszeniu Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

 

Składki nie wystarczają jednak na pokrycie kosztów działalności naszego stowarzyszenia. Dlatego ważne jest dla nas obowiązujące w Polsce prawo, które zezwala na przekazywanie przez podatników (wszystkich płacących podatek dochodowy) 1% swojego rocznego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. ZHP jako całość i poszczególne chorągwie posiadają status takiej organizacji i dlatego pieniądze przekazane przez rodziców, przyjaciół harcerstwa i dorosłych instruktorów trafi ają do kasy Związku, kas chorągwi i dalej do szczepów czy drużyn, które darczyńcy wskażą w swoim zeznaniu podatkowym. Nasze stowarzyszenie stara się pozyskiwać granty dofinansowujące konkretne podejmowane przez harcerzy działania. Mimo dużej konkurencji ze strony innych organizacji pozarządowych dobrze napisane wnioski dotyczące pożytecznych i interesujących zadań pozwalają nam korzystać ze współfi nansowania naszych przedsięwzięć przez różne fundacje, jednostki samorządowe, ministerstwa i inne instytucje.

 

Wiele drużyn podejmuje też akcje zarobkowe, z których dochód zasila np. kasę obozu czy umożliwia zakup potrzebnego sprzętu.

 

"ABC Rodzica" ZHP Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego, Agnieszka Kazek, Łódź 2012.

Kampania Bohater
RODO
Zobacz jak się bawimy
Kalendarz
loader
BIP