Organizacja ZHP

ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te zawarte zostały w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.

 

Obietnica Zucha

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha.

 

Prawo Zucha

1. Zucha kocha Boga i Polskę.

2. Zuch jest dzielny.

3. Zuch mówi prawdę.

4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.

5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.

6. Zuch stara się być coraz lepszy.

 

Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

 

Prawo Harcerskie

1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.

2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.

4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

5. Harcerz postępuje po rycersku.

6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym.

8. Harcerz jest zawsze pogodny.

9. Harcerz jest oszczędny i ofi arny.

10. Harcerz jest czysty w mowie, myśli i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

 

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

 

Podstawowym celem ZHP jest wspieranie wychowania dzieci i młodzieży w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych. Drużyny samodzielnie realizują zadania wychowawcze. Pomocą służy im wspólnota, jaką tworzy hufi ec harcerski.

Do ZHP należą:

zuchy (6–10 lat, 0–3 klasa szkoły podstawowej),

harcerki i harcerze (11–13 lat, 4–6 klasa szkoły podstawowej) ,

harcerki starsze i harcerze starsi (13–16 lat, gimnazjum),

wędrowniczki i wędrownicy (16–25 lat),

instruktorki, instruktorzy, członkowie starszyzny, seniorki i seniorzy – wolontariusze, którzy pełnią służbę na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, wspierają pracę ZHP (program, administrację, logistykę).

W ZHP jest także miejsce dla dzieci z niepełnosprawnościami, które mogą należeć do drużyn „Nieprzetartego Szlaku” lub drużyn integracyjnych. Instruktorki i instruktorzy, aby dobrze wykonywać swoje zadania, szkolą się na kursach organizowanych w ZHP i zdobywają kolejne stopnie (przewodnik-przewodniczka, podharcmistrz-podharcmistrzyni, harcmistrz-harcmistrzyni).

 

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy stosują sprawdzoną metodę, polegającą na realizacji zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, stale stymulującym programie, pracy z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań. Harcerskie wychowanie oparte jest przy tym na trzech zasadach, które stanowią:

służba – czynna, pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka, służba Bogu, Polsce i bliźnim,

braterstwo – przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych,

praca nad sobą – nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości.

 

"ABC Rodzica" ZHP Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego, Agnieszka Kazek, Łódź 2012.

 

Kampania Bohater
RODO
Zobacz jak się bawimy
Kalendarz
loader
BIP